بسمه تعالی<" /> بسمه تعالی<" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اگهي مزايده طرح بهره برداري كتيرا شهرستان قم مرتع سنجگان
بازدید : 653 11 تير 1395 22:20 شماره :43729

اگهي مزايده طرح بهره برداري كتيرا شهرستان قم مرتع سنجگان

بسمه تعالی

آگهي مزايده طرح بهره برداري کتیرا  شهرستان قم مرتع سنجگان  

اداره كل منابع طبيعي استان قم در نظر دارد با توجه به ماده 79- قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 و ماده دوم آيين نامه اجرايي مواد 26 و 27- قانون و مقررات مالي اداري جهاد سازندگي مصوب سال 1373 هيات محترم وزيران ، بهره برداري از محصول کتیرا را بصورت مزايده با شرايط زير واگذار نمايد :

1.    محدوده هاي مورد بهره برداري کتیرا در روستای سنجگان به مساحت 2146 هكتار دارای 135 كيلوگرم کتیرا سفید به قيمت هر کیلو کتیرا برداشتی 950.000 ریال که در مجموع برابر 101.250.000 ريال می باشد.

2-    برنده مزایده موظف است مبلغ مورد مزایده (بهره مالکانه) را هنگام عقد قرارداد به شماره حساب 2174213509002 به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم واریز نماید.

3-    بهره مالکانه هر کیلو کتیرای برداشتی برابر 53.250 ریال بوده که با احتساب برداشت 135 کیلو کتیرا میزان بهره مالکانه کل برابر 7.188.750 ریال است.

4-     مبلغ تعیین شده بهره مالکانه حداقل آن بوده و در صورت برداشت مازاد بر 135 کیلوگرم تعیین شده، بهره بردار می بایست بهره مالکانه آنرا به حساب فوق الذکر واریز نماید.

5-     مدت بهره برداري از تاریخ انعقاد قرارداد حداکثر به مدت سه ماه خواهد بود.

6-    مجوز حمل نهایتا برای مقدار 168 کیلو گرم کتیرای برداشتی صادر خواهد گردید (135 کیلو گرم وزن اولیه و 25 درصد وزن اولیه در صورت تایید اداره کل منابع طبیعی که برابر با 33 کیلوگرم می شود).

7-   هزینه احیا در عملیات فوق برای سطح 10 هکتار در قطعه برداشت شده برابر 2.531.250 ریال میباشد که بهره بردار می بایست طبق شرایطی که در قرارداد تعیین خواهد گردید و طبق نظر ناظر نسبت به احیاء منطقه برداشت اقدام نماید.

8-   عمليات بهره برداري زير نظر ناظريني كه اداره كل منابع طبيعي استان قم تعيين و به بهره بردار ابلاغ خواهد كرد صورت گرفته و برنده مزايده بايستي كليه موارد مندرج پروانه بهره برداري را كاملاً رعايت نموده و حق هيچگونه واگذاري به غير را نخواهد داشت.

9-     اشخاص حقيقي فقط مي توانند متقاضي و در نهايت بهره بردار يك محدوده باشند

10-   شخص بهره بردار بايستي به ميزان پنج درصد از ارزش محصول(5.062.500 ریال) را طي ضمانت نامه بانكي یا وجه نقد به شماره حساب 2174213508004 با شماره شبا IR520170000002174213508004 نزد بانک ملی به نام اداره كل منابع طبيعي وآبخیزداری استان قم، به همراه پيشنهاد در پاكتي كه در ظهر آن نام و نام خانوادگي متقاضي و نام منطقه مورد درخواست نوشته شده گذاشته، درب پاكت را مهر نموده و به آدرس اداره كل منابع طبيعي استان قم حداكثر تا روز 1395/4/15 تسليم و رسيد دريافت نمايند .

11-    پيشنهاد دهندگان بايد تلفن تماس و آدرس پستي خود را ذيل پيشنهادات مرقوم دارند تا هر گونه ابلاغي به آدرس آنها فرستاده شود.

12-    اداره كل در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

13-  به پیشنهادات مبهم، مشروط و فاقد سپرده و نیز پیشنهاداتی که پس از پایان مهلت مندرج در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14-  افراد محلی و بومی، دارندگان گواهی آموزشی دوره بهره برداری از محصولات فرعی و دامداران صاحب پروانه چرای مرتع نسبت به دیگران حق تقدم خواهند داشت.

15-  پرداخت کلیه عوارض ، مالیات متعلقه ، بیمه کارگران و سایر عوامل وابسته به عهده برنده مزایده خواهد بود .

16-  چنانچه برنده مزایده ظرف مدت یک هفته پس از انجام مزایده حاضر به عقد قرارداد و پرداخت مبلغ مورد مزایده نشود ، سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد و به همین ترتیب تا نفر سوم عمل خواهد شد .

17- در صورت انصراف نفر اول برنده در مدت تعیین شده طی اعلام کتبی ، قرارداد با نفر دوم برنده و در صورت انصراف نفر دوم ، با نفر سوم ، قرارداد منعقد خواهد شد .

18- سپرده افرادی که تا نفر سوم ، برنده مزایده شناخته نشود برابر مقررات به آنها مسترد خواهد شد .

19- بهره بردار موظف به بازدید محدوده مورد مزایده بوده و پس از شرکت در مزایده ، هیچگونه عذری به عنوان عدم امکان بهره برداری به علت سیل زدگی ، آفت زدگی ، تگرگ ، آتش سوزی و یا به هر دلیل دیگر مسموع نخواهد بود در ضمن شرکت در مزایده به منزله تقبل کلیه شرایط محدوده مورد بهره برداری توسط متقاضی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :