عملیات نهالکاری،حفاظت و قرق در منطقه ی حصارسرخ از محل اعتبارات صندوق توسعه ی ملی
1
2
3
4
5
6
7
8